22 Aug, 2017

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) beslutar om företrädesemission inför kliniska studier

Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago” eller ”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företräde för befintliga ägare. Genom emissionen tillförs Spago i ett första skede ca 48,7 MSEK och ytterligare ca 39 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader. Den initiala emissionen omfattas av teckningsförbindelser på ca 29,1 MSEK samt ett garantiåtagande om ca 10 MSEK, totalt ca 39,1 MSEK motsvarande ca 80 % av emissionslikviden.

Vi går nu mot studier i människa med SpagoPix och accelererar Tumorad®-projektet mot preklinisk proof of concept. Vi tar dessa steg baserat på starka resultat i projekten, men även mot bakgrund av väletablerad vetenskap och en attraktiv kommersiell framtida marknad”, säger Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB.

Företrädesemission Styrelsen har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en emission av units bestående av en (1) aktie och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner (”Unit”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Den som på avstämningsdagen den 29 september 2017 är aktieägare i Spago äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Sista dag för handel inklusive rätt att teckna Units är den 27 september 2017. Första dag för handel exklusive rätt att teckna Units är den 28 september 2017.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger två (2) uniträtter och tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit till kursen 8,50 SEK under perioden 4 – 18 oktober 2017. Det innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier till kursen 8,50 SEK per aktie.

Fem (5) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 11 – 22 mars 2019 med en rabatt om 30 % jämfört med volymvägd genomsnittlig aktiekurs i Bolaget under perioden 25 februari – 8 mars 2019 (dock lägst 8,50 SEK per aktie).

Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat Units med stöd av uniträtt, i andra hand andra personer som tecknat aktier utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgaranten.

Styrelsens förslag medför att Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 5 734 721 SEK genom utgivande av maximalt 5 734 721 aktier. Styrelsens förslag medför vidare att högst 22 938 884 teckningsoptioner utges, berättigande till teckning av högst 4 587 776 aktier i Bolaget. Bolagets aktiekapital kan således komma att öka med ytterligare högst 4 587 776 SEK genom nyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningsförbindelser har erhållits från befintliga aktieägare uppgående till ca 29,1 MSEK motsvarande cirka 60 % av den totala emissionslikviden. Teckningsförbindelser har erhållits från bland annat åtta av Bolagets största ägare vad gäller deras pro rata andel i emissionen, inkluderande Peter Lindell, Eva Redhe, Mikael Lönn, Andreas Bunge, Thord Wilkne, Tiel Ridderstad, Claes Dahlbäck och Ranny Davidoff. Övriga styrelseledamöter och VD har också lämnat teckningsförbindelser för sina pro rata andelar i emissionen.

Aktieägaren Ranny Davidoff har utöver sin teckningsförbindelse ingått ett garantiåtagande med Bolaget uppgående till cirka 10 MSEK. Garantiåtagandet är en så kallad toppgaranti och tas i anspråk för det fall teckning med och utan företräde understiger 48,7 MSEK, dock högst upp till och med 48,7 MSEK. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden omfattar därmed ca 39,1 MSEK av det totala emissionsbeloppet om 48,7 MSEK motsvarande ca 80 %.

Emissionskostnader för den initiala emissionen uppgår till cirka 3,9 MSEK, varav 800 TSEK utgör ersättning för garantiåtaganden.

Motiv för Företrädesemissionen

Efter de framsteg Bolaget gjort med produktion och slutförande av en produktkandidat inom SpagoPix-projektet genomför Spago nu en Företrädesemission i två steg en för att finansiera den inledande kliniska utvecklingen av produktkandidaten. Utöver detta avser Spago att accelerera utvecklingen av dess andra projekt, Tumorad®.

Den initiala delen av emissionen avser huvudsakligen att finansiera tillverkning av materialet i enlighet med de krav som ställs för att ge det till människa, det vill säga i enlighet med Good Manufacturing Practice, GMP, samt att erhålla myndighetsgodkännande och inkludera de första patienterna i studien. Parallellt avser Spago att fortsätta accelerera utvecklingen av Tumorad®.

Bolagets VD, Mats Hansen, kommenterar nedan.

Vår produktkandidat inom SpagoPix-projektet har i pilotstudier visat bra effekt avseende förmågan att selektivt ansamlas i tumörer för att ge stark kontrast vid MR-undersökning samt en god säkerhetsprofil. Vi har genomfört en produktionskampanj som dels genererat material till det pågående regulatoriska prekliniska programmet, dels gjort oss väl förberedda för teknologiöverföring till en industriell kontraktstillverkare.

Med dessa framsteg har vi avsevärt reducerat risken i SpagoPix-projektet och på allvar kunnat inleda förberedelserna för de första kliniska studierna. Nu pågår arbetet med att inleda GMP-produktion och planera en klinisk prövning som syftar till att tidigt dokumentera proof of concept för produktkandidaten när det gäller MR-bilder av cancertumörer i människa.

Med SpagoPix i regulatorisk utveckling sker en större del av arbetet utanför Bolagets väggar, hos kontrakterade utvecklings- och tillverkningspartners, vilket innebär att vi frigör resurser för Tumorad®. Det primära målet inom detta projekt är att testa partiklar med gynnsamma egenskaper avseende cirkulation i kroppen i en lämplig modell för att visa anti-tumöreffekt in vivo. Vi har också för avsikt att genomföra en klinisk så kallad fas 0-studie med Tumorad® för att på ett tidigt stadium testa hur substansen fördelas i och utsöndras ur människokroppen.

I ljuset av detta genomför vi nu en företrädesemission för att finansiera den initiala kliniska utvecklingen av SpagoPix och för att accelerera Tumorad®-projektet med primärt mål att generera preklinisk proof of concept.

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 22 september 2017. Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Investerarträffar Investerarträffar kommer att anordnas under teckningstiden. Inbjudan till dessa kommer att skickas ut separat och kommer även att presenteras på Spagos hemsida, www.spagonanomedical.se.

Rådgivare Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare i samband med emissionen.

Prospekt Prospekt är beräknat att offentliggöras omkring den 29 september 2017. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Spagos prospekt som tillsammans med informationsfolder publiceras på Bolagets, AktieTorgets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.spagonanomedical.se, www.aktietorget.se, www.redeye.se).

För ytterligare information kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, 0767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

 

Pressmedelandet som PDF