26 Jun, 2018

Tumorad® patent godkänt i USA

Spago Nanomedical AB (publ) meddelar idag att United States Patent and Trademark Office (USPTO) har godkänt bolagets patentansökan om produktskydd för Tumorad® i USA.

Tumorad® är baserad på nanopartiklar laddade med en radioisotop och har potential att bli en ny behandling av cancer. Tidigare i år utfärdade USPTO, via en ”Notice of Allowance”, preliminärt godkännande av patentet. USPTO har nu meddelat Spago Nanomedical att patentet godkändes den 19 juni 2018.

Patentet med titeln ”Nanostructures and applications thereof” har patentnummer US 9,999,693 och är giltigt till 2035.

Godkännandet innebär att Spago Nanomedical har produktskydd för Tumorad® på en av de strategiskt viktigaste marknaderna för radionuklidterapier. Godkännanden i andra territorier, bl.a. i EU och Japan, väntas framöver.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

Tumorad® är en vidareutveckling av Bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.Tumorad® har potential att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i synergi med andra typer av terapier.  

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Informationen I detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 juni 2018.

  PDF: Tumorad® patent godkänt i USA »