19 Nov, 2019

Valberedning utsedd inför årsstämman 2020 i Spago Nanomedical AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman i Spago Nanomedical AB som avses hållas i Stockholm den 6 maj 2020.

I enlighet med årsstämmans beslut har en valberedning utsetts bestående av minst tre ledamöter som utses i samråd med de röstmässigt största aktieägarna per den 30 september, samt styrelsens ordförande. Efter att vissa ägare valt att avstå representation har valberedningen följande sammansättning:

Peter Lindell, representerar Berinor BV samt eget innehav

Mikael Lönn, representerar eget innehav

Eva Redhe, representerar eget innehav

Eugen Steiner, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsett Peter Lindell till ordförande.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till styrelsens ordförande: steiner.eugen@gmail.com

För ytterligare information, kontakta Eugen Steiner, styrelsens ordförande, +46 705 406519, steiner.eugen@gmail.com, eller Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

PDF: Valberedning utsedd inför årsstämman 2020 i Spago Nanomedical ABl